{% isOneCard ? '填写信息,免费领取骑士特权' : '激活信息' %}

{% item.warnTxt %}

获取验证码 {% time %}s后再发送

请输入正确的短信验证码

同一卡号及激活码可供五名好友免费激活使用